O projekcie


Projekt Nowa Szansa – Program Aktywizacji Zawodowej 30+ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 VII Regionalny rynek pracy 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Skierowany do 120 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu tj. 11 powiatów woj.podkarpackiego: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski,leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski, które zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji i kompetencji wraz ze zdobyciem doświadczenia zaw. w postaci stażu. Rodzaj kursu będzie wynikiem opracowanego IPD.

Dla kogo ?


Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zamieszkujące jeden z powiatów województwa podkarpackiego: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski lub przeworski.

Każdy z Uczestników będzie musiał należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety – 52,5% grupy docelowej (63 osoby),
  • osoby od 50 roku życia – 8,3% grupy docelowej (10 osób),
  • osoby długotrwale bezrobotne – 8,3% grupy docelowej (10 osób),
  • osoby niepełnosprawne – 4,2% grupy docelowej (5 osób),
  • osoby o niskich kwalifikacjach – 43,3% całej grupy docelowej (52 osoby)

okres realizacji

Działania realizowane są od 1 grudnia 2017 do 30 listopada 2019 roku.


realizator projektu

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9

email: nowa.szansa@rogsj.pl

telefon: +48 577 998 992, 14 6833 370

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast